Prostor_66

PROSTOR BANNER

Studio Synthesis predstavlja novi projekat Tivat Residences

LOKACIJA, KONTEKST, KONCEPT /

Rezidencijalno naselje Mažine, nalazi se na parceli površine 5.442,95m2 u opštini Tivat, na nadmorskoj visini od 28m.n.v-40m.n.v, na uzvišenju iznad saobraćajnice Jadranske magistrale, na 1km od Porto Montenegra.

Predmetna lokacija sastoji se od šest urbanističkih parcela. Smještena je između dvije denivelisane planirane ulice, sjeveroistočne i jugozapadne orjentacije. Sjeverozapadno je stambeni objekat, dok se sa jugoistoka graniči sa potokom.

Za svih šest urbanističkih parcela objekti se planiraju u okviru građevinskih linija, 3m od uličnog fronta i po 3m prema susjedima.

16


Vodeći projektant:

Dr Sonja Radović Jelovac, dipl. ing.arh.

Izvršni direktor / Osnivač

Projektantski tim:

Arhitektura:

Msc. Milena Obradović, dipl. ing. arh.

Danijela Mijajlović, spec. sci. arh.

Pejzažna arhitektura:

Nučni Institut Panarchy 11 –

Research f or Resilinece©

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Tekst:

Msc. Milena Obradović, dipl. ing. arh.

Studio Synthesis

Investitor: Glolden Group

3D renderi: Ethereal


8

Objekat je na zahtjev investitora projektovan  kao rezidencijalno naselje, sa samostalnim sistemom upravljanja. Stanari u okviru naselja osim stanova sa pripadajućim garažnim mjestima, imaju i niz zajedničkih sadržaja u vidu bazena, otvorenog bara, saune, teretane,  zajedničkih prostora u vidu amfiteatra...

Zahtijevana je jedna integralna arhitektura, kako za arhitektonski izraz objekata, tako i za garažu i parterno uređenje.

Nezgodna topografija terena bila je ujedno i inspiracija. Veoma pažljivo su zonirane i postavljene volumetrije i funkcije šest budućih struktura, imajuću u vidu veliku izgrađenost i spratnost na relativno maloj lokaciji. Blizina budućih objekata takođe nije išla u prilog jednoj prozračnoj i vizuelno poroznoj arhitekturi, što je bio cilj projektanta.

Proizašlo rješenje je rezultiralo zajedničkom garažom kao imperativom i postamentom za buduće stambene objekte rezidencijalnog naselja, gdje se  objekti pozicioniraju po tri uz saobraćajnicu donje i po tri uz saobraćajnicu gornje zone.

17

Zbog relativnog uskog fronta gornjih i donjih objekata, samim tim i skraćenih vizura, projektant se poigrao sa UTU smjernicama: gornja zona objekata projektovana je sa manjom zauzetošcu, a većom spratnošću, dok je zona donjeg pojasa projektovana upravo suprotno: maksimalna zauzetost, i minimalna spratnost. Na taj način su se oslobodile“ vizure nižih etaža gornjih objekata.

Odabir arhitektonskog izraza kroz kaskadno smicanje forme, bio je način da se dobije prozračnost bloka u smislu vizura i provjetravanja, da se ispoštuje ,,genius loci“ i da omaž dobroj arhitektonskoj praksi ranijih domaćih autora u projektovanju većih primorskih struktura.

Težilo se arhitekturi koja obnavlja nasleđe u interpretaciji savremenih materijala, koja će zadovoljiti sve funkcionalne potrebe komfornog stanovanja sa dodatnim sadržajima koji zadovoljavaju savremeni način života.

U funkcionalnom smislu kompleks se može sagledati kroz dva nivoa garaže i šest stambenih objekata.

Ukupna površina šest objekata je oko 6.500,00m2, a dva nivoa garaže oko 2.800,00m2.

10

GARAŽA

Prvom nivou garaže se pristupa sa jugozapadne ulice, preko uzlazne rampe. Drugom nivou preko sjeveroistočne saobraćajnice, preko silazne rampe. Ova dva nivoa su povezana samo preko stepenišnih vertikala i pripadajućih putničkih liftova. Svaki objekat u kompleksu povezan je sa garažom preko prvog ili drugog nivoa. Usljed zadatih niveleta puta, koje su izdiktirale nivo prizemlja objekata, a u objektima gornje zone, javila se denivelacija od 1.5m, i na taj način uslovila postojanje tehničkog prostora u visini od 1.5m, za provođenje instalacija... Ova denivelacija je iskorištena za formiranje bazena, kako bi se upotpunili sadržaji u parteru za buduće korisnike Rezidencijalnog naselja.

Ovim rješenjem,  jedinstvene garaže na dva nivoa, poštovani su principi proporcije i forme, odnosno prilagođenosti forme topografiji terena, imajući u vidu značajnu denivelisanost terena na predmetnoj lokaciji.

12

OBJEKTI

Po objektima su projektovani jednostrano orjetisani stanovi sa ,,leđima“ okrenutim brdu, i pogledom prema moru i Porto Montenegru. U funkcionalnom smislu obezbijeđeni su  svi tipovi: garsonjere, jednosobni, dvosobni i trosobni, prema zahtjevima tržišta. Svi objekti posjeduju određeni broj parkinga uz pripadajuću ulicu, kao i vezu sa garažom na nekom od  nivoa preko stepenišnih vertikala i pripadajućih liftova, u zavisnosti od pozicije gornje ili donje zone. Ulaz u objekat je sa sjeveroistočne strane. Svi stanovi u objektu su okrenuti ka jugozapadu.

Poseban odnos dat je prema penthausima na poslednjim etažama objekata sa velikim terasama, gdje se pomoću kliznih staklenih stijena ,,briše“odnos unutrašnje - spoljašnje...

Prizemlja objekata su projektovana sa predbaštama gdje se težilo na kontaktu unutrašnjeg sa mediteransim okruženjem.

MATERIJALIZACIJA

Svedeni, savremen izgled i jednostavnost forme postignuta je uz pomoć punih i zastakljenih površina, postavljenih u kontekstu funkcije objekta. Duh mediteranske arhitekture i povezanost sa ambijentalnom cjelinom područja ostvarena je uz pomoć “bijele” fasade. Za materijalizaciju objekta koristi se kombinacija savremenih i tradicionalnih. Tonovi na fasadi se izvode kao svijetli i tamni. Svijetli ton se izvodi u vidu kamena, dok je za tamni ton izabran demit. Fasade objekata prema moru su kamene u svijetlom tonu i to: u prizemlju objekata u kontaktu sa tlom i parterom, dok su lođe stanova u tamnom tonu. Poslednje etaže na nekim objektima su u tamnom tonu.

Prema oblikovnosti i volumetriji, koncept se zasniva  na ravnim krovovima. Ozelenjene su krovne terase na svim objektima, dok je završna obrada na krovu poslednjeg i povučenog sprata šjunak ili vegetacija.  Materijalizacija objekata je upotpunjena brisolejima i ogradama koje su u kombinaciji  čelika i stakla.

9

PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Pejzažno uređenje koncipirano je tako da podrži ,,jaku“ fizičku strukturu objekata gornje zone, kao i da ,,ublaži“ blizinu planiranih struktura, kroz pažljivo tretiranje parternog uređenja u vidu niza mikro zona. Osmišljeni su pristupi i koridori kroz kompleks, koji se prostiru duž objekata, i vode kroz kompleks, prateći denivelaciju terena. Kroz uređenje terena, obzirom na nagib, stepeništa su kombinovana sa podzidama i platoima.

Za materijalizaciju uređenja terena se koriste kamene ploče naslagane po terenu, u kombinaciji sa zelenilom, dok su ostale slobodne površine predviđene kao zelene površine sa parternim zelenilom. Dio partera koji čine predbašte stanova u prizemlju su popločane betonskim raster pločama/ behatonom u kombinaciji sa travom i šljunkom.

Kompoziciono rješenje ozelenjavanja i pejzažnog uređenja proističe iz mediteranskog karaktera lokacije, a izabrane vrste se bojom i oblikom uklapaju u buduću formu, materijalizaciju i boju objekata. Pejzažno uređenje koncipirano je tako da podrži sve navedene elemente pejzaža. Pejzažno uređenje terena oko objekta rađeno je na osnovu pozicije objekta i parking površina, kao i na osnovu položaja slobodnih površina i njihove osunčanosti u toku dana.

17

Odabir sadnog materijala je prilagođen mediteranskim klimatskim uslovima. Za parterno rješenje predviđene su četinarska i lišćarska stabla, žbunaste vrste, akcentne biljke, puzavice, perene i pokrivači tla. Za potrebe pejzažnog uređenja terasa i ozelenjavanje krova predviđene su saksijske biljne vrste i sukulenti.  U parteru dominiraju, bijela boja, kamen i drvo/ klupe odmorišta u vidu savremenog mobilijara.

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!